Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców

Stowarzyszenie powołał Mieczysław Cybulski wraz zaproszonymi członkami założycielami z terenu całej Polski w dniu 27 maja1995 roku, zatwierdzone przez Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy postanowieniem z dnia 14 listopada 1995 roku zarejestrował Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenie Twórców i wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w Dziale "A" pod pozycją RST - 2686.
 Fotoklub zrzesza artystów fotografów (fotografików), twórców fotografii artystycznej. Nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego, którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka - fotografiką. Statutowym celem działania Fotoklubu RP jest rozwój i upowszechnianie fotografii artystycznej oraz współuczestniczenie w rozwoju kultury. Stowarzyszenie reprezentuje interesy twórcze i zawodowe swych członków. Statutowe cele Fotoklub RP spełnia udzielając patronatu merytorycznego oraz inspirując i współorganizując wydarzenia fotograficzne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, takie jak: konkursy, plenery fotograficzne, wystawy. Stowarzyszenie dba również o należyte uhonorowanie dorobku osób związanych z fotografią, nadając tytuł honorowy "Zasłużony dla Fotografii Polskiej" oraz medale "Za fotograficzną twórczość". Fotoklub RP jest członkiem operacyjnym i reprezentantem Polski w Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) z siedzibą w Paryżu (Francja). Pośredniczy w uzyskiwaniu tytułów artystycznych i honorowych FIAP. Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców uczestniczy również w wychowaniu przez sztukę, współpracując z Placówką Kultury Fotograficznej Fundacji "Fotografia dla Przyszłości". Współpraca odbywa się w zakresie prowadzenia edukacji artystycznej w dziedzinie fotografii, tj. szkoleń, zajęć warsztatowych, seminariów, organizowanych na terenie Placówki, w tym także w Wyższym Studium Fotografii, którego ukończenie zostało uznane za wyższe wykształcenie w dziedzinie fotografii po raz pierwszy w Polsce. Indywidualni twórcy zawodowi, stanowiący trzon Stowarzyszenia to na dzień 4 lipca 2012r. 335 fotografików. Do Fotoklubu RP należy również blisko 1700 miłośników sztuki fotograficznej. Fotoklub RP zrzesza, jako członków zbiorowych i wspierających, stowarzyszenia fotograficzne oraz firmy wspierające rozwój fotografii. Prezesem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej jest jego założyciel, Mieczysław Cybulski AFRP, zdfp, AFIAP, pełniący tę funkcję od 1995 roku.

Region Radomski
  

Statutowo Fotoklub RP powołuje również Regiony. Jednym z nich jest Region Radomski, który w 2018r. obchodzi swoje 21lecie istnienia
Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Region Radomski powołał 18 marca  1997r. Przedstawiciel Fotoklubu RP Jerzy Szepetowski. Założeniem Regionu było celem, integracji członków rzeczywistych i nadzwyczajnych, zwłaszcza tych, którzy nie byli członkami bardzo prężnie działającego Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Na kilku spotkaniach członków Regionu w latach 1997 – 2000r. planowano wystawy  i plenery, które organizowane były wspólnie z Radomskim Towarzystwem Fotograficznym na: Św. Katarzynie i trzykrotnie w Solcu nad Wisłą.  Po każdym plenerze organizowano wystawy poplenerowe eksponowane w różnych miejscach naszego regionu. Po roku 2000 działalność Regionu została zawieszona. Wznowienie działalności nastąpiło od 2009r. po powołaniu nowego Przedstawiciela Fotoklubu RP, którym został Edward Kruk. Siedzibą znów stał się "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria. 13 lutego 2009r powołano nowe władze: Zarząd i Komisję Rewizyjną i rozpoczęto nową działalność. Do Regionu włączono fotograficzną grupę „bez nazwy" składającą się z członków Regionu i Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego (działała do końca grudnia 2011r.). W gestii Regionu pozostało prowadzenie wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu Galerii Ekslibris, w której eksponowane były: wystawy tematyczne grupy i Galeria zaproszonych (autorami wystaw są członkowie Fotoklubu z terenu całej Polski) i wystawy indywidualne. Od stycznia 2012r. przestała istnieć fotograficzna grupa "bez nazwy", a Galeria zaproszonych w formie zdjęciowej zakończy swoją działalność 10 jubileuszową wystawą, na którą zaproszeni byli wszyscy autorzy, którzy brali udział w poprzednich dziewięciu wystawach. W 2013r. zamiast grupy "bez nazwy" wprowadzono wystawy tematyczne  członków Regionu eksponowane co kwartał w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu "Melancholia miasta", "Krajobraz inaczej", "Struktury" i "Człowiek". Od marca 2014r. wystawy tematyczne członków regionu eksponowane były w Galerii Helios w Radomiu, a wystawy indywidualne członków regionu radomskiego w galerii IDALIN w Radomiu.
Od stycznia wystawy tematyczne i indywidualne będą eksponowane w innych Galeriach w Radomiu. Od marca 2016r. wprowadzono pokazy prac autorskich pod hasłem g3xF w Galerii Studia AVALON w Radomiu. Prace autorskie są eksponowane jeden raz w miesiącu podczas otwarcia prowadzone są szerokie dyskusje nad pracami autora. Członkowie Regionu uczestniczą również w Dorocznych wystawach eksponowanych w "Łaźnia" Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galeria w Radomiu.
Na comiesięcznych spotkaniach są prowadzone szkolenia z zakresu fotografii cyfrowej, pokazy multimedialne członków Regionu. Organizowanie są doroczne wystawy członków Regionu, plenery fotograficzne i wystawy poplenerowe. Założeniem naszym jest również pozyskiwanie nowych członków nadzwyczajnych i rzeczywistych dla wzmocnienia działalności fotograficznej w Radomiu.

 
Opracowanie o informacji o Regionie Radomskim
  Edward Kruk AFRP, hon. zdfp

 

Zarząd Regionu w kadencji 2016 - 2019

Prezes - Sebastian Klochowicz AFRP 

Wiceprezes Iwona Nabzdyk AFRP

Skarbnik - Wiesław Pietrzak AFRP 
Członek Zarządu Robert Sumiński FRP
 

 Spotkania - pierwszą środę miesiąca; godz. 18.00 w Galerii Sztuki - Łaźnia - ul. Traugutta 31/33 w Radomiu
w trzecią środę miesiąca; godz. 18.00 w Galerii Avalon ul. Żeromskiego 49 w Radomiu
   zmianę naniesiono 7 stycznia 2018r..